Буквар европских интеграција

За претрагу користите
ћирилично писмо

РЕГИСТАР ИНСТИТУЦИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

 

Евроџаст / Eurojust / Eurojust / Eurojust

 

Европска банка за обнову и развој (ЕБОР) / European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) / Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) / Europäische Bank für wiederaufbau und Entwicklung (EBWE)

 

Европска економска заједница (ЕЕЗ) / European Economic Community (EEC) / Communauté économique européenne (CEE) / Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG)

 

Европска заједница (ЕЗ) / European Community (EC) / Communauté européenne (CE) / Europäische Gemeinschaft (EG)

 

Европска заједница за атомску енергију (ЕВРОАТОМ) / European Atomic Energy Community / Communauté européenne de l'énergie atomique CEEA ou Euratom / Europäische Atomgemeinschaft (EURATOM)

 

Европска заједница за угаљ и челик / European Coal and Steel Community (ECSC) / Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) / Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS)

 

Европска инвестициона банка (ЕИБ) / European Investment Bank (EIB) / Banque européenne d'investissement (BEI) / Europäische Investitionsbank (EIB)

 

Европска комисија / European Commission / Commission europeenne / Europäische Kommission

 

Европска полицијска канцеларија (ЕВРОПОЛ) / European Police Office (EUROPOL) / Office européen de police (EUROPOL) / Europäisches Polizeiamt (EUROPOL)

 

Европска унија (ЕУ) / European Union (EU) / Union européenne (UE) / Europäische Union (EU)

 

Европска фондација за обуку (ЕФО) / European Training Foundation (ETF) / Fondation européenne pour la formation (FEF) / Europäische Stiftung für Berufsbildung (ESB)

 

Европска централна банка (ЕЦБ) / European Central Bank (ECB) / Banque centrale européenne (BCE) / Europäische Zentralbank (EZB)

 

Европски инвестициони фонд (ЕИФ) / European Investment Fund (EIF) / Fond d'investissements européens (FIE) / Europäischer Investitionsfonds (EIF)

 

Европски парламент (ЕП) / European Parliament (EP) / Parlement européen (PE) / Europäisches Parlament (EP)

 

Европски рачуноводствени суд / European Court of Auditors / La cour des comptes européenne / Europäischer Rechnungshof

 

Европски савет / European Council / Conseil européen / Europäischer Rat

 

Европски социјални фонд / European Social Fund / Fond social européen / Europäischer Sozialfonds

 

Европски фонд за регионални развој (ЕФРР) / European Regional Development Fund (ERDF) / Fond européen pour le développement des régions (FEDR) / Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

 

Европски фонд за управљање и гаранцијe у пољопривреди / European Agriculture Guidance and Guarantee Fund / Fonds européen de conseils et de garantie dans l'agriculture / Europäischer Ausrichtungs und Garantiefonds für die Landwirtschaft

 

Економски и социјални комитет (ЕКОСОК) / Economic and Social committee (ECOSOC) / Comité économique et social européen (CESE) / Wirtschafts und Sozialausschuss (WSA)

 

Инструмент претприступне помоћи (ИПА) / Instrument for Pre accession assistance (IPA) / Instrument d’aide de preadhesion (IAP) / Instruments fur Heranfuhrungshilfe (IPA)

 

Канцеларија за статистику европских заједница (ЕВРОСТАТ) / Statistical Office of the European Communities (EUROSTAT) / Bureau de statistique des communautés européennes (EUROSTAT) / Statistisches Amt der europäischen Union (EUROSTAT)

 

Комитет политичких директора (КОПОЛ) / Committee of Political Directors (COPOL) / Comité des directeurs politiques (COPOL) / Ausschuss der politischen Direktoren (COPOL)

 

Комитет региона / Committee of the Regions / Comité des régions / Ausschuss der Regionen

 

Комитет сталних представника (КОРЕПЕР) / Committee of Permanent Representatives (COREPER) / Comité des représentants permanents (COREPER) / Ausschuss der ständigen Vertreter (COREPER)

 

Олаф Канцеларија за спречавање проневера / Оlaf – Еuropean Anti-fraud office / Оlaf – office europeen de lutte anti fraude / Olaf – europäisches amt für betrugsbekämpfung

 

Омбудсман / Ombudsman / Ombudsman Mediateur / Ombudsmann

 

Савет Европске уније - Савет министара / Council of European Union / Conseil de l'Union européenne / Rat der europäischen Union

 

Суд правде Европских заједница / Court of Justice of the European Communities / Cour de justice des communautés européennes / Europäischer

Gerichtshof

 

ТАЕКС - Канцеларија за техничку помоћ / TAIEX - Technical Assistance and Information Exchange Office / TAIEX - office d'assistance technique / TAIEX - Amt für den Informationsaustausch über technische Hilfe

 


повратак на буквар