Буквар европских интеграција

За претрагу користите
ћирилично писмо

КОРИСНЕ ИНТЕРНЕТ АДРЕСЕ

 

www.seio.gov.rs – Канцеларија за eвропскe интеграције

www.evropa.gov.rs – Инструмент за претприступну помоћ/ИПА

www.srbija.gov.rs – Влада Републике Србије

www.mfa.gov.rs – Министарство спољних послова Републике Србије

www.europa.eu – Званични сајт Европске уније

www.europa.rs – Делегација Европске уније у Србији

www.ec.europa.eu – Европска комисија

www.european-council.europa.eu/home-page.aspx – Eвропски савет

www.consilium.europa.eu – Савет (министара) ЕУ

www.europarl.europa.eu – Европски парламент

www.ecb.int – Европска централна банка

www.curia.europa.eu – Европски суд правде

www.coe.int – Савет Европе

www.ebrd.com – Европска банка за обнову и развој

www.eesc.europa.eu – Eвропски економски и социјални комитет

www.nato.int – НАТО (Северноатлантски пакт)

www.osce.org – Организација за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС)

www.rcc.int – Регионални савет за сарадњу

http://europeanmovement.eu/ – Европски покрет

www.europol.europa.eu – Европол/Европска полицијска канцеларија

www.europa.eu/legislation_summaries/index.htm – Кратак преглед законодавства Европске уније

www.euro.ecb.int – Евро

www.photius.com/bsec/bsec.html – Црноморска економска сарадња

www.ceftatradeportal.com – Средњеевропски споразум о слободној трговини

www.ceinet.org – Централноевропска иницијатива

www.eca.europa.eu – Европски ревизорски суд

www.efta.int – Европско удружење за слободну трговину

www.eib.org – Европска инвестициона банка

www.eif.europa.eu – Европски инвестициони фонд

www.encharter.org – Уговор о енергетској повељи

www.etf.europa.eu – Европска агенција за образовање и тренинг

http://www.eurekanetwork.org/ – Еурека  

www.ombudsman.europa.eu – Европски омбудсман

www.ec.europa.eu/enlargement – Проширење Европске уније и суседска политика

europa.eu/legislation_summaries/enlargement/western_balkans/r18003_en.htm – Процес стабилизације и придруживања

www.ec.europa.eu/agriculture – Пољопривреда и рурални развој у ЕУ

www.ec.europa.eu/echo – Хуманитарна помоћ Европске уније

www.eeas.europa.eu/index_en.htm – Међународни односи ЕУ

http://europa.eu/pol/justice/index_en.html – Правосуђе и унутрашњи послови

www.ec.europa.eu/eurostat – Евростат

www.ec.europa.eu/employment_social/esf – Европски социјални фонд

www.tempus.ac.rs – Темпус/Еразмус плус програм у Србији

 


повратак на буквар